Warm Izegem

Izegem is een stad van net geen 30.000 inwoners die steeds diverser wordt. Niet alleen het aantal nationaliteiten in onze stad neemt toe, maar ook de kans- en kinderarmoede neemt toe. Daarnaast krijgen steeds meer mensen de kans zich te outten als homo, lesbienne, transgender, …

Kortom, onze stad wordt diverser en diverser. En voor elk van deze groepen (nieuwkomers, senioren, LGBT-gemeenschap, personen met een beperking, personen in armoede) worden we geconfronteerd met uitdagingen, maar ook met kansen. Die uitdagingen moeten we aangaan en niet negeren, die kansen moeten we grijpen en niet links laten liggen.

Izegem is een warme stad, waar elke inwoner heeft recht op zijn of haar plek en elke Izegemnaar recht heeft op gelijke kansen.

Daarom hebben wij Plan Warm Izegem geschreven.

1.    Izegemnaars informeren en bewuster maken

Onderwijs: ontwikkel of faciliteer didactisch materiaal omtrent gelijke kansen en diversiteit

Leerkrachten: biedt een introductiecursus aan voor (nieuwe) leerkrachten omtrent diversiteit, seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Methodiek: ontwikkel een gelijke kansenmethodiek (cfr de armoedetoets) die in elke dienst van de stad wordt geïmplementeerd met als doel gelijke kansen en diversiteit op korte en lange termijn te verankeren binnen de werking van de stad

Jeugdwerk: ondersteun jeugdverenigingen financieel, met producten en vormingen over gelijke kansen en diversiteit.

2.    Kennis en expertise verzamelen

Behoefteanalyse: maak per deeldoelgroep een analyse naar wat de noden en behoeften zijn en maak op basis hiervan een actieplan

Vlaams Regenboognetwerk: sluit Izegem aan bij dit kennisdeelplatform over lokaal LGBT-beleid

Dienst: richt een Dienst Gelijke Kansen en Diversiteit op die zich met deze thema’s bezig houdt

3.    Doelgroepen ondersteunen

Verenigingen: erken en ondersteun verenigingen van elke deeldoelgroep zowel financieel, inhoudelijk als materieel.

Personeelsbeleid: zorg via selectie en rekrutering dat het personeel van de stad en het zorgbedrijf een afspiegeling van de maatschappij wordt.

Neutrale registraties: zet in op neutrale registraties bij officiële documenten, aanvragen en briefwisseling. Dit geldt zowel naar afkomst, leeftijd, beperking als gender. De stad mag enkel gegevens vragen en registreren die noodzakelijk zijn voor die specifieke dienstverlening.

Geestelijke gezondheid: besteed specifieke aandacht aan de geestelijke gezondheid van doelgroepen.  Specifiek aan traumaverwerking bij nieuwkomers met een vluchtverleden en suïcidepreventie bij holebi’s en transgenders.

Wijkgezondheidscentrum: ziek maakt arm, arm maakt ziek. Laat ons er via een wijkgezondheidscentrum voor zorgen dat Izegemnaars op een laagdrempelige manier toegang hebben tot preventieve en curatieve gezondheidszorg in de buurt

Projectsubsidies: werk een reglement van projectsubsidies uit waar elke vereniging maar ook burgerinitiatieven of bedrijven kunnen op intekenen om meer diversiteit en gelijke kansen te bewerkstelligen in onze stad

Buddy’s: buddywerking verder uitbreiden naar meer en andere kansengroepen en blijven ondersteunen via personeel van de stad. Hier kan mogelijks extra financiering voor gevonden worden.

Wonen: ondersteun niet enkel via buddy’s nieuwkomers in de zoektocht naar een geschikte, kwalitatieve en betaalbare woning.

Werk: ondersteun doelgroepen in het vinden van een geschikte job. Versterk hen via opleidingen die de kansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

Samenwerk: Laat de verschillende actoren op gebied van werk (OCMW, VDAB, Wijkwerkorganisatie en GTB) structureel samenwerken om zo de kwetsbare doelgroepen op een efficiënte en effectieve manier aan werk te helpen.

Praktijktests: zet praktijktests in om discriminatie op vlak van huisvesting en werk op te sporen. Mocht hieruit blijken dat er effectief discriminatie is, dan kunnen praktijktests worden ingezet als handhavingsmiddel

Participatie: zorg er voor dat zowel in aanbod, toeleiding en ondersteuning nieuwkomers kunnen participeren aan het sociale leven in onze stad.
Organiseer bijvoorbeeld zeker infosessie over de lokale verkiezingen voor nieuwkomers.

Participatie bis: informeer sterk de verenigingen over de vrijetijdspas en de werking er van. Beloon de verenigingen extra die hiervan regelmatig gebruik maken. 

4.    Gelijke kansen en veiligheid verhogen

Overleg haatmisdrijven: organiseer een halfjaarlijks overleg met politie, parket, unia en doelgroepverenigingen om haatmisdrijven in kaart te brengen en hiervoor een stads- of regiobrede aanpak uit te werken

Meldpunt: zorg voor een meldpunt voor racisme en discriminatie bij diensten van de stad, het zorgbedrijf of de politie. Werk hiervoor ook een  zorgvuldige verwerking en opvolging van de meldingen (en klachten)

Brugfiguur: stel een brugfiguur onderwijs aan om gezinnen waar een vorm van kinderarmoede voorkomt te gaan begeleiden naar de juiste hulp- en dienstverlening

Pestbelasting: schaf de gemeentelijke vreemdelingentaks af. Hij levert niks op en de kwestbaarsten in onze samenleving worden hierdoor gepest. Weg met dit symbool van onverdraagzaamheid

5.    Aandacht voor doelgroepen in aanbod en beeldvorming

Toegankelijkheid: zorg er voor dat elk gebouw waar diensten van de stad, het zorgbedrijf of de politie zitten, maximaal toegankelijk is voor alle doelgroepen. Bundel ook zo veel als mogelijk loketfuncties op 1 plek

Mobiliteit: maak dat voetpaden en oversteekplaatsen uitgerust zijn om zowel minder mobiele mensen als doven en slechtzienden veilig en makkelijk op hun bestemming te krijgen

Acties: hang de regenboogvlag uit op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. Hang een wit geknoopt laken uit op 17 oktober, Dag tegen Kansarmoede. Neem deel aan andere acties om doelgroepen en de strijd voor gelijke kansen in beeld te brengen

Externe communicatiekanalen: zet in op meer diverse beeldvorming in haar externe communicatiekanalen, onder meer via toepassing van de Gelijke Kansenmethodiek bij de communicatiedienst.

Straatbeeld: zorg voor creatieve diversiteitselementen in het straatbeeld. Dit kan door een regenboogzebrapad, het visualiseren van alle vlaggen van alle landen wat Izegemnaars hebben als vaderland, …

Loket: organiseer een voldoende kwalitatief vreemdelingenloket met voldoende kwalitatief personeel

Opvolging: nodig nieuwkomers na een bepaalde periode uit voor een opvolggesprek om na te gaan welke ondersteuning er nodig is om verder te integreren en hen hierin te begeleiden

Klare taal: zorg in mondelinge en schriftelijke communicatie met nieuwkomers voor duidelijkheid en éénduidigheid. Dit kan via het toepassen van het reeds ondertekende Charter Klare Taal

Kinderarmoedetoets: ga voor elke nieuwe maatregel, elke evenement en elke actie na welk effect die heeft op de kinderarmoede. Zorg er zo steeds voor dat dit effect tot 0 wordt herleid.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.