27 jun 2017

Vreemdelingentaks: neen bedankt

Groen herhaalt graag . Groen is voorstander van het kosteloos afleveren van verplichte documenten die iedere burger moet hebben, zoals de e-ID, Kids-ID en A-kaart.het standpunt dat we vorige GR al hebben ingenomen

 

Wij vragen ons af wat de bedoeling is van dit voorstel en deze discussie? 

Aan de adviesraad integratie en diversiteit werd een advies gevraagd over de invoering van sociaal tolken en een taks op het afleveren van A-kaarten.

De raming van de inkomsten voor de A-kaarten wordt geraamd op €1000, slechts €1000. De kosten voor sociaal tolken zijn ongeveer even groot.

De koppeling is duidelijk een symbool discussie, €1000 dienstverlening voor een retributie.

 

Groen vraagt om de discussie inhoudelijk te voeren.    

De adviesraad heeft een inhoudelijk debat gevoerd en een gemotiveerd advies uitgebracht. Wat staat er in dat advies?

(de adviesraad heeft op 6 juni haar advies geformuleerd)

  • Het voorstel om het systeem van sociaal tolken en vertalen op te starten wordt door de raad positief onthaald. De mogelijkheid om beroep te doen op een tolk kan zorgen voor een betere dienstverlening en het vermijden van misverstanden tussen de stadsdiensten en de anderstalige nieuwkomer. De raad adviseert om de termijn van één jaar om beroep te kunnen doen op een sociaal tolk op te trekken naar twee jaar.
  • Voor een succesvolle invoering is het noodzakelijk om een goede sensibilisering en een grondige vorming van de medewerkers van de stad te voorzien. 
    Bij het voorstel om een retributiereglement in te voeren voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsvergunningen (A-kaarten) stelt de IDeeraad dat het voor de stad aangewezen is om eerst de dienstverlening ten opzichte van anderstalige nieuwkomers te verbeteren vooraleer een extra heffing op administratieve afhandeling in te voeren. Hiervoor werd in 2016 op aangeven van de IDeeraad een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Inburgering en Integratie aangegaan voor een doorlichting van het onthaalbeleid van de stad. Een doorlichting die nog niet is afgerond.
    In het kader van een warm onthaalbeleid en een positieve integratie vindt de raad het dan ook een verkeerd signaal om een bijkomende kost ten laste te leggen van de anderstalige nieuwkomers.
  • Bovendien stelt de IDeeraad vast dat er voor de vernieuwing van Belgische identiteitskaarten slechts een kleine meerkost van 3 euro aangerekend wordt bovenop de heffing van de federale overheid. De nieuwe retributie voor vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsvergunningen zou echter een meerkost van 21,60 euro met zich meebrengen, wat meer dan een verdubbeling is van de heffing van de federale overheid.
  • De leden van de IDeeraad vragen zich ook af of er wel een noodzaak is binnen de stad om een extra heffing in te voeren. Zeker als blijkt dat de geschatte financiële opbrengst slechts ongeveer 1000 euro per jaar zou bedragen.
  • Algemeen betreurt de IDeeraad dat de beide voorstellen aan elkaar gekoppeld zijn. Het invoeren van een systeem voor sociaal tolken en vertalen kan de dienstverlening voor anderstalige nieuwkomers alleen maar verbeteren en zo een positieve integratie bevorderen. Een extra taks invoeren hoort daar volgens ons niet bij.
  • De IDeeraad adviseert aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad om het systeem sociaal tolken en vertalen in te voeren, rekening houdend met de geformuleerde opmerkingen. Daarnaast adviseert de IDeeraad om het retributiereglement voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van verblijfsvergunningen (A-kaarten) niet in te voeren.

Dit advies is duidelijk. 

 

Ons standpunt is duidelijk:

- geen vreemdelingentaks, maar alle verplichte documenten (e-ID, kids-ID & A-kaart) kosteloos. Geen pestbelasting

- systeem van tolken invoeren, losgekoppeld van vreemdelingentaks

- betere dienstverlening voor nieuwkomers

BIJLAGEN:
2017-06-06_-_advies_ideeraad_-_sociaal_tolken_en_retributiereglement_vre._.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.