12 apr 2010

Uit de gemeenteraden van maart 2010

De gemeenteraad van 1 maart paste de premie aan voor de investering in alternatieve energie. Op de raad van 29 maart werd een nieuwe premie ingevoerd voor investeringen in hoogrendementsbeglazing in

huurwoningen. Groen! Izegem is zeer tevreden met de invoering van deze premie. Het is zowel een ecologische als sociale maatregel. Minder energieverbruik = minder energiekosten voor de huurder. We gaan er straks dieper op in. Verder werd ook beslist om de ramen met enkele beglazing in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te vervangen door hoogrendementsbeglazing. En er wordt verder ingezet op minder energieverbruik voor de openbare verlichting. In Izegem wordt serieus geïnvesteerd in energiebesparing. Maar eerst enkele korte berichten uit de gemeenteraad.

Gratis grafconcessie voor minderjarigen.

Vanaf heden is de grafconcessie voor minderjarigen gratis.


Renovatie interieur Wallemote.

Na
de renovatie van de buitenkant van Kasteel Wallemote wordt ook de
binnenzijde aangepakt. Het gaat om een erfgoeddossier met Vlaamse
betoelaging. De renovatie is bijgevolg nog niet voor morgen, het is wel
de bedoeling om de renovatie rond te hebben tegen 2013, voor de 100e
verjaardag van het kasteel. Op het gelijkvloers blijft de functie van
vandaag behouden. Op de eerste en tweede verdieping vinden we een
gedeelte conciërgewoning
en een gedeelte vergaderaccommodatie. Het dossier wordt geraamd op een
totaalbedrag van 1.790.000 €, waarvan 983.000 € gerecupereerd wordt via
Vlaamse en provinciale subsidies.

Herziening mobiliteitsplan.

Het Izegemse mobiliteitsplan is aan herziening toe. De verkeerssituatie wijzigt voordurend.
Denk maar aan de komst van het Frunpark, de gedeeltelijke afbraak van
de brug. Met het mobiliteitsplan maak je ook keuzes voor de toekomst.
Trage wegen (de vroegere kerkwegels) zijn ideale fietsverbindingen en
worden opgenomen in het schoolroutenetwerk. De verkeerscirculatie en de
parkeertarieven wordt geëvalueerd. Maar ook het openbaar vervoer komt
aan bod.
De actualisatie van het mobiliteitsplan wordt ruim besproken: in de
commissie van openbare werken en mobiliteit, in de adviesraden die
hierom vragen. Er zal ook een algemeen publiek informatiemoment
georganiseerd worden. Er wordt ook toelichting gegeven aan diverse
belangengroepen, wijkraden,? die erom vragen.

Premie voor de investering in alternatieve energie werd aangepast.

De gemeenteraad van 7 december 2009 besliste om de premie voor alternatieve energie aan te passen.
Op
1 maart was het zover en werd de aangepaste premie goedgekeurd. Vanaf
heden is er een premie voor investeringen in alternatieve energie door
particulieren, waarvoor geen groene stroomcertificaten afgeleverd
worden.
Concreet betekent dit dat er een premie kan verkregen worden voor de investering in:
- Zonneboilers
- Warmtepompen
- Micro warmtekracht koppelingsinstallaties
- en andere toepassingen alternatieve energie.
Investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen komen niet in aanmerking.

Een premieaanvraag gaat gepaard met een vrijblijvend (plan)advies van de vzw Zonnewindt omtrent rationeel energiegebruik.
Het
bedrag van de premie is vastgesteld op 20% van de kostprijs van de
installatie, exclusief BTW, met een maximum van € 1.000. Voor woningen
ouder dan 20 jaar wordt een toeslag gerekend van 50% van de
basispremie. De kosten voor het (plan)advies van vzw Zonnewindt worden
100% terugbetaald, voor zover de investering waarvoor premie
aangevraagd wordt effectief werd uitgevoerd.
Binnen een periode van 10 jaar kan de premie voor investeringen in alternatieve energie maar eenmaal aangevraagd worden.

Meer info: Huisvestingsdienst, Kasteelstraat 13, te 8870 Izegem of op de website: www.izegem.be

NIEUW: Premie voor het plaatsen van hoog rendementsbeglazing in huurwoningen.

Op de gemeenteraad van 29 maart werd een compleet nieuwe premie ingevoerd voor hoog rendementsbeglazing in huurwoningen.
Om
een lager energieverbruik te stimuleren in huurwoningen wordt een
premie toegekend aan de eigenaars-verhuurders die enkel glas vervangen
door hoog rendementsbeglazing.
Het moet gaan om particuliere verhuurders, geen vennootschappen, die de
woning na de voltooiing van de werken verhuren voor een periode van
minstens 9 jaar. Het geheel van de uit te voeren werken die voor
subsidiëring in aanmerking komen, moet ten minste € 3.700 bedragen.
Deze premie is ook een zeer goede zaak voor de huurder. Voor de huurder
zal de energiefactuur dalen maar is er ook de garantie dat de huurprijs
beperkt blijft.
Na de werken dient de woning met een geregistreerde huurovereenkomst
tussen eigenaar-verhuurder en huurder gedurende tenminste 9 jaar te
worden verhuurd aan maximaal volgende prijzen:
? Voor een lopende huurovereenkomst mag een eventuele
huurprijsherziening conform de huurwet maximum 5% hoger zijn dan de
huurprijs vóór de werken.
? Voor een nieuwe huurovereenkomst afgesloten na uitvoering van de
werken mag de huurprijs maximum 5% hoger zijn dan de laatst afgesloten
huurovereenkomst voor die betreffende woning (gebaseerd op de huurprijs
vermeld in de huurovereenkomst, plus eventuele indexering).
? Voor een eerste verhuring door de premieaanvrager gelden volgende maximum huurprijzen:
350 euro voor een woning met 1 slaapkamer
400 euro voor een woning met 2 slaapkamers
450 euro voor een woning met 3 slaapkamers
500 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers
Bovendien moet de woning voldoen aan de kwaliteitsnormen bepaald in het
Vlaamse decreet en aan alle oppervlaktevoorwaarden zoals gesteld in de
stedenbouwkundige verordening aangenomen door de gemeenteraad 07
december 2009.
Om
de premie te krijgen moet na de werken de roostering en/of
dakconstructie voldoende geïsoleerd zijn boven het woongedeelte
(living, keuken, slaapkamers, badkamer, binnentoilet en andere
leefruimtes).
De premieaanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te
verkopen binnen een periode van 9 jaar na datum van de toekenning van
de premie.
De basispremie voor de werken aan de onder dit reglement bedoelde
woning bedraagt 50% van de kostprijs van de uitgevoerde werken of
uitrustingen, BTW niet-inbegrepen, met een maximum van € 5.000.

De som
van de gewestelijke, provinciale, stedelijke en enige andere premies
die zouden bekomen zijn voor de uitvoering van betoelaagbare werken aan
een woning (met inbegrip van de belastingsvermindering waarop men recht
heeft) mag niet meer bedragen dan 75% van de totale kostprijs, BTW
niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de stedelijke premie
evenredig verminderd of niet meer uitbetaald.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.