27 apr 2009

Structurele oplossingen voor gelijke onderwijskansen

"33% van de niet-Europese leerlingen hebben al schoolse vertraging (steeds meer kinderen met twee jaar leerachterstand)opgelopen in het 6de leerjaar lager onderwijs,' zegt Elisabeth Meuleman, 2de plaats

Oost-Vlaanderen. "De extra financiering van minister van onderwijs Vandenbroucke is onvoldoende. Groen! wil structurele oplossingen voor gelijkekansenonderwijs."

In een onderzoek van Dirk Jacobs
(ULB) in opdracht van de Koning Boudewijnstichting is vandaag te lezen
dat het gelijkekansenbeleid van de huidige Vlaamse regering heeft
gefaald. Het huidige beleid slaagt er niet in om de kloof tussen de
best en de slechtst presterende leerling te verkleinen. Het verschil
tussen de hoogst en de laagst scorende leerling is in Vlaanderen nog
bijna het grootste ter wereld, en het is gerelateerd aan de
sociaaleconomische situatie van de leerling en de thuistaal. De
segregatie in de Vlaamse scholen (arme gekleurde scholen versus de
rijke witte scholen) is, volgens Jacobs, de grootste oorzaak van het
bestendigen van de sociale ongelijkheid door ons onderwijs.

De structurele oplossingen moeten er komen in de eerste plaats in
het kleuter- en lager onderwijs. Met de onthaaste basisschool wil
Groen! alle talenten van alle kinderen ontwikkelen binnen de
schooltijd. Elisabeth Meuleman: "Naast cognitieve vaardigheden komen
ook sport en creatieve talenten veel meer aan bod in de onthaaste
school. Zo kennen ook kinderen met een leerachterstand toch
succeservaringen en vermijden we schoolmoeheid op jonge leeftijd. We
zetten in op taal en kleine kleuterklassen en ijveren voor een vroege
verplichte (deeltijdse) aanwezigheid in de kleuterklas."

Ook de sociale mix van scholen is voor Groen! belangrijk. 'Als
Vandenbroucke denkt dat hij met nog meer van hetzelfde, met nog wat
extra middelen en met het nieuwe financieringsmodel er zal kunnen voor
zorgen dat scholen plots wel een switch zullen maken en een sociale mix
zullen nastreven draait hij zichzelf een rad voor ogen,' verklaart
Groen! voorzitster Mieke Vogels. 'Er zijn structurele maatregelen nodig
die ervoor zorgen dat die segregatie doorbroken wordt. Eén van die
maatregelen is een uitgestelde studiekeuze. In vele Scandinavische
landen heeft men een gelijklopende vorming tot 14 jaar (in Finland
zelfs tot 16 jaar). De sociale ongelijkheid in het onderwijs is in die
landen het kleinst. Ook het inschrijvingsbeleid moet aangepast worden
zodat GOK-leerlingen en kinderen uit de buurt voorrang krijgen in de
school van hun keuze. Dit moet decretaal verankerd worden op Vlaams
niveau. Alleen zo worden alle scholen echt aangemoedigd om een sociale
mix actief na te streven.'

Het volledige onderwijsprogramma van Groen! vind je hier.

Ook de doorstroming van kansengroepen in het hoger onderwijs
is voor Groen! een beleidsprioriteit. Daarvoor moet het hoger onderwijs
alvast betaalbaar zijn voor iedereen. Groen! steunt dan ook de eisen
van ResPACT en zal zichtbaar aanwezig zijn op hun betoging nu dinsdag
om 14u aan het Noordstation (
www.resPACT.be).

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.