30 dec 2013

Meerjarenplanning

Op 23 december keurde de gemeenteraad de meerjarenplanning goed voor de komende 6 jaar.De meerjarenplanning 2014-2019 geeft uitvoering aan de beleidsnota die werd goedgekeurd begin dit jaar, bij het aantreden van de nieuwe meerderheid.Groen is best tevreden met het resultaat. Er zijn heel wat groene accenten in te vinden. Hierbij de integrale tussenkomst van Filip Lombaert namens de sp.a-Groen fractie. Tussenkomst op de gemeenteraad van 23  december:Izegem groeit. Vorige gemeenteraad keurden de gemeenteraad de woonbeleidsnota goed voor de komende legislatuur. Er komen 1000 woningen bij, een kleine 10%Groei op zich is geen doel, een kwalitatieve groei is dat des te meer. Het mag dan ook niet verwonderen dat we werk maken van een VISIE 2030 voor onze stad. Een visie voor heel het grondgebied, voor leefkwaliteit, voor handelsactiviteit, voor een duurzame en leefbare mobiliteit, voor infrastructuur ifv ontmoeting, ontspanning, zorg, dienstverlening? Een ruimtelijke visie heeft immers impact op alle beleidsdomeinen. De ontwikkeling van die visie 2030 is niet voor niets beleidsdoelstelling 1. Het is aan ons allen om die visie vorm te geven, voor de komende decennia en generaties.

De leefbaarheid van een stad heeft alles te maken met de directe leefomgeving.De openbare ruimte in je straat, buurt, wijk. Vlotte en veilige wandel- en fietsverbindingen naar school, naar een speelplein in de buurt, naar de lokale winkel? Onze fractie is zeer tevreden dat er geïnvesteerd wordt in de realisatie van die trage verbindingen. Bij het begin van de zitting werd daartoe de samenwerking met de VLM nog goedgekeurd en in een vorige zitting de samenwerking met de provincie. Izegem als pilootproject.Er is €800.000 voorzien voor meer groenruimtes in het centrum en in woonwijken. Er wordt geïnvesteerd in een onkruidbestrijdingsmachine. We investeren verder in nette straten en pleinen, het sociaal economie project Net Werkt (samenwerking met de Lochting) zetten we verder. In landelijker gebieden wordt het ecologisch bermbeheer uitgebreid.

Dit naast de klassieke middelen voor onderhoud van wegenis, voet en fietspaden (€900.000)Om Izegem verder te laten groeien en bloeien is het vrijetijdsaanbod een zeer belangrijk element. Nieuwe en oude inwoners wonen hier graag o.a. omwille van het brede aanbod aan sport en culturele activitreiten. Daarom wordt er geïnvesteerd in een Masterplan sport, in de aankoop van gronden voor recreatie in Kachtem, in ontmoetingsruimte op de  Bosmolens, in sanitair bij de sportterreinen in Emelgem. Nodige maar goed overwogen investeringen waar vooral de buitensporten nood aan hadden. Voor sommigen zal het te weinig zijn, voor anderen te veel. Wij zijn ervan overtuigd dat je moet blijven investeren in dienst van de bevolking, maar rekening houdend met de financiële situatie. De gemeenten hebben het financieel niet gemakkelijk, sommigen verhogen de belastingen, anderen snoeien keihard in hun personeel. In Izegem besparen we gericht op werkingsmiddelen en personeel, geen naakte ontslagen, geen besparingen die de dienstverlening treffen en geen afbouw van de ondersteuning van verenigingen. De fractieleider van de CD&V vond de besparing van 1,5% op personeel te weinig. Waar hij dan wil besparen en tot welke verminderde dienstverlening dat zou leiden zei hij niet.

Toelagen aan cultuur en sportverenigingen blijven. Ook de ondersteuning van organisaties die werken met de zwaksten in onze samenleving zetten we verder. De ondersteuning van Arbeidszorgproject Samenspel (Ommegang) wordt zelfs verdubbeld.

Waar mogelijk wordt er bespaard op de werkingskosten van de stad. 10% bij de adviesraden, beheer van de sportinfrastructuur.

Groen en sp.a zullen niet over één nacht ijs gaan bij het bepalen van een beheerstructuur voor de sportinfrastructuur. Met de intercommunale TMVW in zee gaan is één mogelijke piste, als die onvoldoende garanties biedt op financieel gebied of onze autonomie bedreigt, is er nog de mogelijkheid om een autonoom gemeentebedrijf op te zetten. Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is om hier een positief verhaal van te maken, waar de stad financieel beter van wordt. Kritiek geven is al te gemakkelijk, wij zoeken naar goede oplossingen.   En het mag nog eens gezegd, de centrumfunctie die we vervullen op tal van gebieden wordt onvoldoende gehonoreerd door de Vlaamse overheid.

Aandacht voor de zwaksten in onze samenleving blijft een prioriteit voor sp.a-Groen. De inspanningen van de voorbije jaren om de woonkwaliteit en het aanbod sociale woningen te verhogen worden verder gezet. De huisvestingsdienst krijgt de nodige middelen om verder te werken op kwaliteit, bestrijden van leegstand, en gerichte inzet van premies. Okido moet rendabel gemaakt worden, onze fractie is van oordeel dat dit niet noodzakelijk tot een privatisering leidt.De vrijetijdspas blijft voor wie die nodig heeft, zo ook de gratis huisvuilzakken. Sociale tussenkomsten en subsidies zetten we gericht in.Er wordt een integratieambtenaar aangeworven. Die moet er voor zorgen dat nieuwkomers sneller en beter geïntegreerd raken. Ook dat is sociaal beleid.

Izegem groeit? En Izegem bloeit. Dat kan zo blijven, daar zijn wij als partij van overtuigd.Een aantal activiteiten worden gebundeld maar niet afgeschaft zodat het aanbod voor de Izegemnaar blijft en de kwaliteit verhoogt. Izegem zomert en het Herfstmuziekfestival worden één muziekevenement,  om de twee jaar vanaf 2016. Autoloos Gordelen wordt eveneens een tweejaarlijks evenement  in de oneven jaren.  

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.