22 jan 2013

Izegem: aangename stad om te Wonen, te Werken en te Winkelen - Beleidsnota 2013-2018

Enkele accenten uit de beleidsverklaring 2013 ? 2018'Groene'

Wonen in een kwaliteitsvolle omgeving

'VISIE 2030' Onze stad is permanent in evolutie. Izegem zet zich steeds meer op de kaart als aantrekkelijke woonstad. Dit werd ook zo vastgelegd door het Vlaamse gewest bij de afbakening van het stedelijk gebied. Daarom wil het nieuwe stadsbestuur een duidelijke toekomstvisie inzake de ruimtelijke structuur van Izegem ontwikkelen.

We willen de procedure opstarten voor een grondige herwerking van het   ruimtelijk structuurplan 'VISIE 2030'. Dit wordt een ambitieus plan dat aangeeft hoe Izegem er binnen 20 jaar moet uitzien. Met dit project willen we onze stad verder uitbouwen met volgende accenten:

  • Oog voor de eigenheid van de verschillende woonkernen (Kachtem, Emelgem, Bosmolens?)
  • Meer aandacht voor leefbaarheid en kwaliteit van woonkernen en woonprojecten
  • Meer ambitie bij het  toewijzen van verkavelingsvergunningen (vb. verplichting tot passief bouwen, verplichting tot ontsluiting met zachte verbindingen, verplichting tot aanleg inheems bosje, verplichting tot aanleg speelplein, aandacht voor waterpartijen?)
  • Behouden, uitbreiden en versterken van groen en open ruimtes al of niet in samenwerking met andere instanties
  • Streven naar een groot aanbod aan kleine groenzones met korte verbindingen
  • Aandacht voor esthetiek en duurzame en functionele architectuur
  • Spreiding van sociaal en residentieel wonen
  • Efficiënt gebruik van de schaarse grond (waar villa's, waar appartementen, invulling bedrijventerreinen en landbouwgronden?)
  • Het opstellen van een beeldkwaliteitsplan

Dit nieuw structuurplan zal er komen in nauw overleg met de GECORO, met veel aandacht voor inspraak van de inwoners.

Het nieuwe structuurplan legt ook de basis voor een nieuwe woonbehoeftestudie en een nieuw mobiliteitsplan.

           WOONBELEID GERICHT OP KWALITEIT

De nood aan goede, kwalitatieve en betaalbare huisvesting blijft een aandachtspunt. Het streven naar verbetering van de woningkwaliteit wordt onverminderd verder gezet via stimulerende (premies), normerende (verordening) en sanctionerende (bestrijding van leegstand en verkrotting) maatregelen. 

In ons premiebeleid blijven we de aankoop van een eigen woning stimuleren door een aankooppremie. Al zal de focus liggen op de aankoop van een oudere woning binnen een afgebakend centrumgebied om vooral jonge gezinnen aan te trekken. Daarnaast blijven we een premie in stand houden voor het verbeteren van een oudere woning naar een gezonde, aangepaste en energiezuinige woning. 

In samenwerking met de bouwmaatschappijen zal verder gewerkt worden aan de groei van het sociaal woningaanbod,.

De Huisvestingsdienst van de regio Izegem (HRI) is een voorbeeld in Vlaanderen. De Woonwinkel als centraal informatieloket staat borg voor een professionele dienstverlening voor elke bewoner van de stad, zowel voor eigenaars-bewoners, huurders als eigenaars-verhuurders.  Het Sociaal Verhuurkantoor met zijn renovatieploeg 'Wonen en Werken' moet de komende jaren een fors groeien om tegemoet te komen aan de vele vragen. Daarnaast dient er maximale aandacht te gaan naar de kwaliteit en een goede huurbegeleiding . Het stadsbestuur wil deze werking verder ondersteunen.

Het leefmilieu blijft een belangrijk aandachtspunt voor het stadsbestuur. De klimaatproblematiek beroert iedereen. De stad wil hierin een voortrekkersrol blijven spelen en zal de inwoners via subsidies en sensibilisering aanzetten tot een meer verantwoordelijke leefhouding.

           GROEN IN DE STAD

We creëren meer groene ruimtes in woongebieden en in het stadscentrum. Groene wandel- en fietsverbindingen tussen de wijken en speelpleinen in de stad moeten het wonen in Izegem ook aantrekkelijker maken. 

Tegen 2018 willen we meer bos in Izegem. We streven in de eerste plaats naar een uitbreiding van de bosgebieden Wallemote ? Wolvenhof, 't Rhodesgoed en Merelbos, in samenwerking met provincie of Vlaamse Gemeenschap.

We investeren in een geschikte locatie om volkstuintjes te ontwikkelen. Met volkstuintjes   geven we de vele appartementsbewoners en inwoners met kleine stadstuintjes de mogelijkheid om te tuinieren. Volkstuintjes hebben ook een sociale functie, ze brengen  mensen samen. Stadsgronden,  woonproject "Het klooster" in Emelgem, gronden in de Kokelarestraat en in Kachtem zijn enkele van de mogelijkheden.

           DUURZAAM OMGAAN MET ENERGIE EN LEEFMILIEU

We blijven investeren in energiezuinige maatregelen en werken zo veel mogelijk energieverslinders weg bij het stadspatrimonium, de openbare verlichting en het wagenpark van de stadsdiensten.

We pakken lichtvervuiling verder aan door in te zetten op ledverlichting. Rationeel omgaan met verlichting bespaart energie. We blijven de Izegemnaars sensibiliseren in het streven naar energiezuinigere woningen en rationeel energiegebruik.

We geven zelf het goede voorbeeld en kopen waar mogelijk ecologische producten aan voor de stadsdiensten.

De stad heeft ook een biodiversiteitscharter ondertekend. - De bermen worden zo veel mogelijk gemaaid volgens het bermdecreet (met een groeipad, in samenspraak met de Minaraad) - Openbare ruimte wordt onderhouden zonder gebruik te maken van chemische middelen. - In ons beleid is er blijvende aandacht voor de biodiversiteit binnen onze natuur.

Er wordt een duurzaam evenementenbeleid nagestreefd door de organisatoren en het stadsbestuur te sensibiliseren en door hen normen op te leggen voor afval en watergebruik.

We investeren verder in de netheid en het onderhoud van de stad, o.m. door het verder zetten van het project "NetWerkt".

Sluikstorten pakken we strenger aan.

 

Bouwen aan een bereikbare en mobiele stad

Izegem ligt op een kruispunt van drukke verkeersassen en heeft als dusdanig een goede verbinding met buurgemeenten en de centrumsteden in onze provincie. Die bereikbaarheid is een troef, niet in het minst voor ons handelscentrum, maar ook voor onze inwoners en bezoekers. We moeten er echter over waken dat die bereikbaarheid ook vlot en veilig is en blijft. Zeker bij openbare werken, waarbij verkeershinder helaas steeds onvermijdelijk is, moeten we daar nog meer aandacht aan besteden.  

           MOBILITEIT

Een vlotte en veilige mobiliteit is noodzakelijk. Daarom maken we werk van een efficiënt informatiebeleid, onder andere met nieuwsbrieven over omleidingen en wijzigingen aan het verkeersreglement.

Voor het autoverkeer starten we een onderzoek naar het uitwerken van een "vlotte route-geleiding" vanuit de buurgemeenten naar het Izegemse centrum en naar de deelgemeenten en van de deelgemeenten naar het centrum. Bij concentraties van winkels werken we met kortparkeerplaatsen..

Bij grote evenementen leggen we een nachtbus in en voor de wekelijkse zaterdagmarkt wordt het systeem van de marktbus behouden en bijgestuurd waar nodig.

In functie van Eperon d'Or realiseren we bijkomende fietsvoorzieningen. Daarnaast onderzoeken we ook op welke manier en waar de trage wegen opnieuw in gebruik kunnen genomen worden. Tevens kijken we waar we die kunnen inschakelen in de fietsverbindingen tussen de deelgemeenten en het centrum en de buurgemeenten. Binnen (nieuwe) woongebieden moeten zoveel mogelijk groene trage fietsverbindingen gerealiseerd worden.

           OPENBARE WERKEN

Bij grote openbare werken betrekken we alle handelaars en bewoners. Ze zullen alle nodige informatie krijgen met betrekking tot het doel van de werken, de mobiliteit tijdens de werken, de investering en tijdsduur van de werken. Wanneer er werken zijn, moet een bord "Vlotste route" worden aangebracht

. We streven de nodige subsidies na om de bovenlokale fietspaden te realiseren (langs de Reperstraat, de Lendeleedsestraat en tussen de Mol en het centrum). Openbare werken waarvoor de stad hoge subsidies krijgt van de overheid of van andere instanties hebben voorrang indien zij zorgen voor zuivering van rioolwater en veiliger verkeer.

Een snelle interventieploeg vanuit de technische dienst moet op een zeer snelle en adequate manier kleine herstellingen aan onze wegen en paden kunnen aanpakken.

In samenwerking met WVI, INFRAX en AWV, realiseren we een veilige fietsweg tussen de Krekelmotestraat en de Ambachtenstraat en een veilige fietstunnel onder de N36 ten westen van Izegem.

Tijdens de bestuursperiode 2013-2018 staan grote openbare werken op het programma . De timing daarvan is afhankelijk van subsidies en van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelstel door Infrax. - Heraanleg deel Kachtemsestraat-Vijfwegenstraat - Roeselaarsestraat tussen Kapucijnenlaan en Sasbrug - Leenstraat-N36-Krekelmotestraat

 

Ons rijk vrijetijdsaanbod als unieke troef

Izegem is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend voor het erg groot aanbod aan socio-culturele verenigingen en de brede waaier aan activiteiten. Onze verenigingen en die evenementen maken van Izegem een bruisende en levendige stad. We blijven, binnen de mogelijkheden van de stad, onze cultuur-, sport-, jeugd- en seniorenverenigingen, hun adviesraden en organisatoren van publieksactiviteiten, financieel en logistiek ondersteunen. En we proberen zo veel mogelijk Izegemnaars te betrekken bij dat bruisende verenigingsleven. Het komt de sociale cohesie in onze gemeenschap allen maar ten goede. 

           IZEGEM SPORTSTAD

We voeren tijdens deze bestuursperiode het masterplan sportcentrum uit. In overleg me alle gebruikmakende sportclubs op de site 'Krekel Zuid' maken we een plan op. Met de nodige aandacht voor verschillende sporttakken.

Ook de zweminfrastructuur, een van de publiekstrekkers in onze stad, wordt onder de loep genomen.

Het gebruik en de openingsuren van de twee zwembaden moet herbekeken worden. Een efficiënte invulling, rekening houdend met de recreatieve én de competitieve zwemmer, is hierbij het doel. Ook het gebruik van de sporthallen willen we optimaliseren i.s.m. de bestaande accommodatie in Izegemse scholen.

We willen een blijvende ondersteuning bieden aan sportevenementen die de stad een grote uitstraling geven. Sportactiviteiten zoals 'Autoloos gordelen' moeten uitgewerkt worden tot een groots sport- en massa-evenement, in samenwerking met adviesraden en stadsdiensten uit andere sectoren.

De sportverenigingen zullen de nodige ondersteuning blijven krijgen, binnen de financiële mogelijkheden van de stad. Kwaliteitsvolle opleidingen en jeugdwerking  zijn daarin een prioriteit. Daarnaast moet er ook een screening gebeuren van de sportaccommodatie en er moet een prioriteitenvisie naar herstel en renovatie uitgewerkt worden. Energie- en milieuvriendelijke maatregelen zijn daarbij een must.

           BLOEIENDE JEUGDWERKING

Vanaf de zomer van 2014, maken we werk van een stapsgewijze decentralisering van de speelpleinwerking naar de wijken en deelgemeenten. Hierdoor willen we de speelpleinwerking verder opwaarderen en het samenleven in de buurten versterken.

We blijven de vakantiewerking voor kinderen met een handicap, Babbeloe, verder ondersteunen.

We werken een digitale vakantiebrochure uit, waarin het volledige jeugdaanbod zoals de speelpleinwerking, jeugd- en sportkampen, knutselkampen of evenementen aan bod komen.

Speelstraten tijdens vakantieperiodes moedigen we aan. Op publieke plaatsen, ook in het stadscentrum, realiseren we aantrekkelijke en kindvriendelijke buitenspeelruimte, met de nodige aandacht voor avontuur en veiligheid.

We stellen een meerjarenplan op voor investeringen in brand- en inbraakbeveiliging in de lokalen van onze jeugdverenigingen.

We evalueren, in samenspraak met de Jeugdraad, de huidige subsidiereglementen voor jeugdverenigingen en sturen die indien opportuun en nodig bij.

           IZEGEM PEKKERSTAD  

De massa-evenementen zoals Autoloos Gordelen, Izegem Zomert, Izegem Kerst, Izegem Koers, Izegem Kermis, e.a. moeten behouden blijven. Deze zorgen voor het samenbrengen van mensen en versterken het sociaal weefsel. Ook voor de handelaars is dit een positief verhaal. Dergelijke evenementen zetten Izegem ook buiten de stad op kaart. We moeten er wel op letten dat we een overaanbod vermijden.

We streven naar een oplossing voor de vraag naar een klein gemeentelijk fuifzaaltje. We onderzoeken of bij de bestaande zalen de mogelijkheid bestaat om ze op te delen in kleinere ruimtes.

Een digitaal feest- en fuifloket maakt het organisatoren van evenementen administratief een pak eenvoudiger. Daarbij streven we naar een centralisatie van de uitleendienst(en) met een eengemaakt e-loket voor reservaties, het aanbieden van actuele informatie over alle stedelijke zalen (locatie, capaciteit, prijs, beschikbaarheidskalender), het digitaal beschikbaar stellen van gebruiks- en vergunningsaanvragen en het in kaart brengen van de privézalen in Izegem.

           BIBLIOTHEEK EN ARCHIEF ALS INFORMATIECENTRUM

Voor de uitbreiding van de bibliotheek werd tijdens de vorige bestuursperiode een aanzet gegeven door de aankoop van een aantal aangrenzende panden. Tijdens de bestuursperiode 2013-2018 werken we concrete plannen voor de uitbreiding uit.  Om de bibliotheek tijdens de overgangsperiode toch de nodige ruimte te bieden, zal de Erasmuszaal ingenomen worden voor de reguliere bibliotheekwerking. Tijdens de overgangsperiode zullen ook een aantal onderhoudswerken uitgevoerd worden die nodig zijn in het kader van REG-maatregelen (Rationeel EnergieGebruik).

We openen de bibliotheek opnieuw op zaterdagnamiddag en bouwen de bib verder uit als kennis- en informatiecentrum.

           SAMW WORDT KUNSTACADEMIE

Tijdens de bestuursperiode 2013-2018 willen we werken aan de integratie van de SAMW en de SASK tot één kunstacademie. Hierbij ligt de klemtoon op de modernisering van het aanbod (o.a. dans) en de publieke werking van de academie, waarbij samenwerking  met andere Izegemse organisaties en activiteiten een belangrijke rol moet spelen.

We gaan op zoeknaar een nieuwe locatie voor de kunstacademie, bijvoorbeeld in het gebouw 'Ten Bos' in de Meensesteenweg.

Lees meer...

Dit is slechts een greep uit de beleisnota met concrete voorstellen op de domeinen: wonen, mobiliteit en vrije tijd. In de beleidsnota komen nog meer beleidsdomeinen aan bod.  Bij dienstbare en solidaire stad doen we concrete vorstellen over dienstverlening, inspraak en kinderopovang, een actieve rol voor senioren, wegwerken kansarmoede, inburgering van nieuwkomers en steun aan het zuiden. In veiligheid = prioriteit komen politie, brandweer aan bod. Lokale economie en toerisme komen aan bod in Ondernemend Izegem. En last but not least gaat het over de stadsfinanciën en efficient beheer van het stadspatrimonium in zuinig financieel beleid als sluitstuk.

 

Voor de volledige beleidsnota: http://www.izegem.be/downloads/515

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.