20 mei 2017

Het ontslag van een schepen

  Wat weten we? Op dinsdag 16 mei neemt Kurt Grymonprez ontslag als Schepen van Sport, Openbare Werken en Feestelijkheden, lid van de Izegemse gemeenteraad en als voorzitter van sp.a.

(Ex-)Schepen Grymonprez heeft de deontologische code geschonden. Hij stelt zelf dat het om een misverstand gaat over het vervoeren van enkele palletten stenen.

Met Groen Izegem vernemen we dat er een verslag zou zijn opgesteld door de stadssecretaris. Dit werd niet aan elke fractie of elk gemeenteraadslid bezorgd, enkel op aanvraag.

 

Hoe kwamen we dit te weten?

Via de pers en de wandelgangen. De gemeenteraad werd pas nadien ingelicht via mail van de stadssecretaris.

Waarom een ontslag?

?Omdat er een schending van de deontologische code werd vastgesteld.

Alleen: wat is die deontologische code? Wanneer wordt die geschonden? Hoe werd die geschonden?  Wat moet er gebeuren bij een schending?

 

1. Wat is een deontologische code?

Een definitie wordt gegeven door de Vlaamse Overheid.
?In wezen is het een document waarin wordt beschreven wat een gemeenteraadslid of schepen mag, kan of zelfs moet doen.

De deontologische code van Stad Izegem zit in bijlage bij dit artikel.

 

2. Wanneer wordt die geschonden?

Dat wordt heel duidelijk bepaald. We verwijzen, met de beperkte informatie waarover we beschikken, naar artikel 5.

Artikel 5

Bij hun optreden op en buiten het lokale bestuursniveau (gemeente en O.C.M.W.) en in hun contacten met individuen, groepen, instellingen en bedrijven, geven de lokale mandatarissen te allen tijde en principieel voorrang aan het algemeen boven het particulier of sectoraal belang. Zij zien er in het bijzonder op toe elke vorm of schijn van belangenvermenging te vermijden.

Als schepen vragen aan stadspersoneel om een taak voor jou persoonlijk uit te voeren of toch op zijn minst die perceptie te creëeren (we weten nog steeds niet wat effectief gebeurd is), wekt toch de schijn van belangenvermenging.

 

3. Hoe werd die geschonden?

Daar hebben we geen zicht op. We weten enkel wat de verklaring is van Kurt Grymonprez. Hij verklaart dat het om een misverstand gaat omtrent het vervoeren van enkele palletten stenen die hij van een tennisclub had overgekocht.
?Op dit moment is dit de enige verklaring die hierover werd afgelegd.

Zoals hierboven reeds vermeld zou er een verslag van de stadssecretaris bestaan, waarin de feiten duidelijk worden omschreven. Dit document wordt echter niet aan alle partijen, fracties of gemeenteraadsleden bezorgd. Je kunt dit blijkbaar enkel krijgen als je hier naar vraagt. Wij hebben dit gisterenavond dan ook gedaan.

 

4. Wat moet er gebeuren bij een schending?

Ten eerste:

"Eenieder die geconfronteerd wordt met een interventie van een lokale mandataris of van een in artikel 2 bedoelde medewerker of derde, die kennelijk strijdig is met onderhavige deontologische code, maakt hiervan melding bij de stadssecretaris, en dit binnen de vijftien dagen volgend op de interventie.
Een kopie van de melding wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken mandataris. Anonieme klachten of meldingen zijn onontvankelijk."

Het is onmogelijk een inschatting te maken of dit zo gebeurd is.

Ten tweede:

"De Stadssecretaris legt de in vorig lid bedoelde meldingen voor aan de deontologische commissie binnen de 15 dagen na ontvangst voor aan de voorzitter (bij ontststentenis hiervan legt hij/zij dit voor aan de burgemeester)."
Uit alle perscommunicatie kunnen we afleiden dat dit eerst binnen het schepencollege werd besproken. Daar werd de beslissing genomen. 

Pas nadat de pers werd ingelicht, werd de gemeenteraad ingelicht.

Ten derde:

"De voorzitter roep de bijzondere deontologische commissie binnen de 15 dagen samen."

De deontologische commissie werd in eerste instantie NIET bijeengeroepen. Dit werd pas gedaan nadat de voltallige oppositie hierom vroeg.

Ondertussen is die wel al twee maal samengekomen, op 22 mei en voor de GR van 30 mei. Helaas zonder resultaat. De commissie legde geen besluit voor aan de GR. De samenstelling van de commissie werd nooit aangepast bij wissels in de gemeenteraad. 

Ten vierde:

"De voorzitter kan in geval van manifest ongegronde meldingen beslissen de bijzondere deontologische commissie hiervoor niet samen te roepen."

In de pers wordt het beeld geschetst dat de (ex-schepen geen zwaarwichtige of criminele feiten heeft gepleegd. Het zou gaan om "een misverstand".

Aangezien er toch een ontslag kwam, kunnen we enkel concluderen dat er geen manifest ongegronde meldingen zijn gemaakt. Wat die meldingen zijn, weten we vooralsnog niet.

Wat gaat er nu gebeuren?

Zoals reeds geschreven, komt er maandag alsnog een bijzondere deontologische commissie samen. Hierop is Groen niet uitgenodigd (Groen stapte uit de meerderheid, het kartel en uit de fractie met sp.a. De voorzitter van de gemeenteraad Geert Bourgeois wou Groen niet erkennen als fractie, hoewel dit kon en er evenveel gemeenteraadsleden zetelen als voor Open VLD en Vlaams Belang als voor Groen)

Dat deze bijzondere deontologische commissie samen zal komen, moesten wij (wederom) vernemen via de pers.

Wij stelden de vraag om hierop een vertegenwoordiger aanwezig te hebben zonder stemrecht en desnoods zonder spreekrecht (zie onderstaande mail). Op heden kregen wij van de voorzitter van de gemeenteraad zijnde Geert Bourgeois geen antwoord. De stadssecretaris reageerde dat hij hierin geen beslissing kon nemen.

Op de gemeenteraad van 30 mei werd dit onderwerp in gesloten zitting besproken.

Wat vragen we?

1. Duidelijkheid

We willen weten wat er gebeurd is. Welke klacht is er gebeurd? Wat heeft Kurt Grymonprez al of niet gedaan?  Wat werd hierover gezegd op het schepencollege?

Noot: we hoeven niet te weten wie de medewerker(s) van de stad is/zijn die de klacht formuleerde, tenzij dit toch relevant zou zijn.

 

2. Openheid

Met Groen Izegem kregen we geen uitnodiging voor de bijzondere deontologische commissie.

?We vragen om elke partij, meerderheid of oppositie, deel te laten uitmaken van deze bijzondere deontologische commissie. Mocht een volwaardig lid niet haalbaar zijn, stellen wij een waarnemer zonder stemrecht en desnoods zonder spreekrecht voor.

 

3. Komaf met oude politieke cultuur

De wijze waarop met dit voorval werd omgegaan, tart alle verbeelding. De gemeenteraad werd (zoals zoveel keer tijdens deze legislatuur) pas na de pers ingelicht, de voorzitter van de gemeenteraad neemt zijn rol helemaal niet op, ...

We stellen het volgende voor:

  • een Communicatie Protocol, waarin wordt vastgelegd dat de leden van de gemeenteraad te allentijde als eerste worden geïnformeerd bij zaken die naar de inwoners, organisatie of significante groepen van de bevolking worden gecommuniceerd
  • ?een grondige evaluatie van hoe deze situatie werd aangepakt. Waarom werd zo warrig en onduidelijk gecommuniceerd?

 

BIJLAGEN:
130204-deontologische-code.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.