05 jun 2011

Groen! stemt tegen nieuwe verkaveling

De gemeenteraad van 30 mei verliep nogal ongewoon. Groen! stemde als enige meerderheidspartij tegen een nieuwe verkaveling aan de Hondekensmolenstraat. Dit deden we niet zomaar, er ging een hele geschiedenis aan vooraf. We geven jullie graag tekst en uitleg, reacties zijn zoals altijd welkom. Inbreiden of uitbreiden? Op de gemeenteraad lag de eerste fase voor van de verkaveling aan de Hondekensmolenstraat: 121 loten van in totaal 310 loten. Daarnaast loopt ook de ontwikkeling van de verkaveling aan de Hazelaarstraat, nabij wijk de Mol: ongeveer 375 loten. Alles samen bijna 700 nieuwe bouwgronden. Daarnaast zijn er nog bouwgronden vrij in recente verkavelingen (Emelgem, Kachtem) en onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen. Tel daarbij nog de leegstaande woningen en de inbreidingsmogelijkheden, waarbij verlaten bedrijfsgebouwen plaats maken voor woningen, en je komt aan een overaanbod.

Dit zou wel eens heel nefaste gevolgen kunnen hebben, met meer leegstand en verkrotting in het centrum. Dit gaat recht in tegen het gevoerde beleid, als Izegems bestuur deden we al veel inspanningen om inbreidingsprojecten te realiseren. Denk maar aan de site Callens in de Kortrijksestraat waar 53 woningen komen. Maar ook minder in het oog springende projecten als de site Lavani tussen de Muziekacademie en de Nederweg, de appartementen langs het kanaal, e.a. Naast de privé initiatieven realiseren de bouwmaatschappijen ook mooie inbreidingsprojecten. In de Camiel Ameyestraat worden er 12 huurwoningen gebouwd op de terreinen van een voormalige borstelfabriek. En er volgen nog projecten: het klooster in Emelgem, de oude jongensschool H. Hart in de Roeselaarsestraat, ... Naast al deze projecten ondersteunt de stad ook de aankoop en renovatie van woningen. Allemaal maatregelen om gezonde en kwaliteitsvolle woningen te creëren in het centrum. Dit beleid willen wij als Groen!-Izegem voortzetten en geen overaanbod creëren.

Hoe zit het eigenlijk met de woonbehoefte in Izegem?

In 2008 werd een woonbehoeftestudie gemaakt voor de periode 2008-2018. Volgens die studie was er een kleine behoefte aan bijkomende woningen tegen 2012 en zelfs een overschot tegen 2018.
In diezelfde periode liep ook het afbakeningsproces voor het stedelijk gebied Roeselare, waar Izegem deel van uitmaakt.
De gemeenteraad gaf toen het advies aan de Vlaamse Regering om de bijkomende verkavelingen pas aan te snijden als daar echt nood aan is: na een woonbehoeftestudie en stapsgewijs. De Vlaamse regering ging hier niet op in en bepaalde dat beide woongebieden (voor bijna 700 woningen!) mochten aangesneden worden vanaf 1 januari 2010.
Als je een overschot aan ruimte geeft aan projectontwikkelaars laat het resultaat zich raden.
De verkavelingsplannen startten al in 2010 voor de Hazelaarstraat. Groot knelpunt daarbij is de verkeersontsluiting op de rotonde Rijksweg-Leenstraat, maar de plannenmakers zetten door. Binnenkort verwachten we de concrete plannen voor de eerste fase.
Zo worden gelijktijdig de 2 woongebieden Hazelaarstraat en Hondekensmolenstraat aangesneden, waarvan wij zeggen dat daar in de komende jaren geen nood aan is. En geen enkele behoeftestudie bewijst het tegendeel.

Wat zeggen de plaatselijke deskundigen?

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) met deskundigen en vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen (economie, landbouw, milieu, jeugd,....) werd aanvankelijk zelfs geen advies gevraagd, omdat de procedure dit niet voorzag. Het was op aandringen van Groen! dat er toch een advies werd gevraagd aan de Gecoro. De Gecoro was unaniem: negatief advies. Het zegt veel als deskundige vertegenwoordigers uit de economische, landbouw en andere sectoren unaniem zijn hierover. Daar houdt Groen! rekening mee.

Besluit van de gemeenteraad.

De voltallige oppositie (N-VA, VLD, VB) onthield zch. CD&V en Spa stemden voor en Groen! stemde tegen de verkaveling.

Is Groen! dan de enige politieke partij die beseft dat er grenzen moeten gesteld worden aan de verkavelingsdrang?

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.